top of page

ALL NEW X SERIES

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ)

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น (ภาษาไทย)

คู่มือดูกล้องผ่านคอมพิวเตอร์

SMART SERIES

Manual_PS 5g 501_Smart Doorbell

Manual_PS 5g 502_Smart Ai

Manual_PS 5g 503_Smart Outdoor

วิธีการตั้งค่าและใช้งานเบื้องต้น

PX-991 4G

วิธีการตั้งค่าและใช้งานเบื้องต้น

PX-109Ai

วิธีการตั้งค่าและใช้งานเบื้องต้น

PX-WIFI991

bottom of page