About us

บริษัทไฮไลท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

คือผู้ผลิต ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้า แบรนด์ PIXELS ในประเทศไทย และ
อีก 5 ประเทศเพื่อนบ้าน  โดยสินค้าผลิตจาก โรงงานที่ได้มาตราฐานยุโรป มีทั้ง 
เกาหลี ไต้หวัน จีน มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ในเรื่องรูปแบบของความสวยงาม และ 
คุณภาพ  ในปี 2017 มีแผนการขยายตัวแทนจำหน่าย ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ หลังจากในปี 2016 มีตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมทุกภาค ของประเทศ 
เพื่อตอบโจทย์เรื่องการบริการให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย อีกทั้งกำลังเตรียม
พัฒนา ระบบ cloud ให้มีส่วนร่วมกับระบบ cctv มากขึ้น

© 2023 by HightLight Corporation Co.,Ltd.