top of page
privacy policy banner.jpg

CCTV PRIVACY NOTICE

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

 

บริษัท ไฮไลท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัท” กําลังดําเนินการ ใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สําหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณของบริษัท เช่น บริเวณอาคาร รอบอาคาร ของบริษัท เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพร่างกายและทรัพย์สิน

 

ทั้งนี้ บริษัทได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการ ใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ") ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทําให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วน บุคคล”) รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

 

 1. ความจําเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น

 2. ความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าว มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 3. ความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางาน และทรัพย์สินของบริษัท

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

 1. เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน

 2. เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัทจากความเสียหาย การขัดขวางการทําลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น

 3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการ ยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และดําเนินคดีทางกฎหมาย

 4. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการ ทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์

 5. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่อง ร้องเรียน

 6. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง หรือทางอาญา ซึ่งไม่ได้จํากัดเพียงการดําเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและใช้

 

ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. บริษัททําการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตําแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่บริษัทเห็นสมควรว่า เป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้เข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้

 

 • รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 • ภาพนิ่ง

 • ภาพเคลื่อนไหว

 • เสียง

 • ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

 

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ทําการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน จนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทําการเปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีความจําเป็น เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

 

 1. หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้ กฎหมาย หรือเพื่อการดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความต่างๆ

 2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจําเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น

 3.  

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 1. สิทธิในการเข้าถึง รับสําเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บ รวบรวม เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่คําขอของ ท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

 4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัททําการตรวจสอบตามคําร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วน บุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

 5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 6. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์บริษัท ได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป เพื่อประกอบการใช้สิทธิ ตามกฎหมายของท่าน

 7. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ บริษัทเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้ง สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ เพื่อประโยชน์ สาธารณะตามภารกิจของบริษัท)

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา 30 วัน และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทําการลบ ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระบบของ CCTV ซึ่งมีการบันทึกต่อเนื่องใน Hard disk และ Cloud ที่จัดเก็บข้อมูล

 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนว ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัท

 

นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกัน โดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธํารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 

8. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดย บริษัทจะดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 

9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ เห็นสมควร และจะทําการแจ้งให้ท่านก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ของบริษัท โดยจะมีการให้คําแนะนําโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อในสํานักงานโดยจะมีป้ายติดประกาศบริเวณหน้าป้อมยาม และบริเวณหน้าสํานักงาน ท่านสามารถอ่านหรือสแกน QR Code

 

โดยบริษัทจะมีการปรุบปรุงข้อมูลหรือประกาศนี้ โดยมีวันที่กํากับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทขอ แนะนําให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้า มาในพื้นที่ของบริษัท

 

การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้า พื้นที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ ประกาศนี้มีการแก้ไขและนําขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวแล้ว

 

10. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) บริษัท ไฮไลท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 202 อาคาร เลอคองคอร์ด ชั้น 10 ห้อง 1004 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-694-2466

bottom of page