top of page
warranty claim banner.jpg

WARRANTY TERMS

เงื่อนไขการรับประกัน

วิธีการตรวจสอบสถานะ และระยะเวลารับประกัน

 1. วันรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการรับประกัน

 2. ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบประกันสินค้ามีตัวอย่าง ดังนี้

  • รหัส Serial Number ของสินค้าที่มาจากโรงงาน

  • สติกเกอร์รับประกันที่ติดไว้กับตัวสินค้า

 3. สินค้าที่จำหน่ายออกในช่วงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ การรับประกันสินค้าแต่ละชิ้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ และอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ขายตามปกติ

 4. การรับประกันสินค้า และบริการหลังการขายของบริษัทฯ ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อ หรือจำหน่ายจากบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯ แต่งตั้งเท่านั้น

 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 6. กรณีไม่พบข้อมูล หรือสินค้าของท่าน ไม่มีเลขที่ Serial Number หรือสติกเกอร์รับประกัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ทีมช่างฝ่ายเทคนิค

นโยบายการให้บริการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ เริ่มรับประกันนับจากวันที่ซื้อสินค้า ซึ่งสินค้าที่รับประกันต้องเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุการบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, ตกหล่น, ถูกน้ำหรือของเหลว, สารเคมี, การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี, คราบสนิม, สัตว์ หรือแมลง และความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น แตก, หัก, บิด, บิ่นงอ, ร้าว, ทะลุ รวมถึงมีสั่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้น ๆ

เงื่อนการรับประกันสินค้า

 1. สินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือส่งซ่อม ต้องมีเลขที่ Serial Number หรือสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

 2. ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนและซ่อมสันค้าในกรณีที่เสียหาย หรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น

 3. กรณีที่สินค้าไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขได้ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือใกล้เคียงให้ลูกค้าได้อัพเกรดสินค้ารุ่นที่มีเทคโนโลยีใหม่กว่า โดยลูกค้าต้องชำระเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้ง

 4. ระยะเวลาในการซ่อมสินค้าโดยประมาณ 7-15 วัน กรณีที่การซ่อมสินค้าต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ ลูกค้าที่มีความประสงค์จะรอสินค้าดังกล่าวทางบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลและโปรแกรมใด ๆ ที่เก็บอยู่ในสินค้าประเภทสื่อบันทึก หรือข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้านำส่งมาซ่อม เช่น ฮาร์ดดิสก์

เงื่อนไขสิ้นสุดการรับประกันสินค้า

 1. ตรวจสอบจากสติกเกอร์รับประกันสินค้า ใบเสร็จรับเงิน หรือจากประวัติการขายสินค้าในระบบของทางบริษัทฯ

 2. สติกเกอร์การรับประกันสินค้ามีการขูดขีด แก้ไข ลบเลือน ฉีกขาด เคลื่อนย้าย ถูกทำลายหรือมีสติกเกอร์อื่นปิดทับอยู่หรือSerial Numberฉีกขาดลบเลือน

 3. สินค้ามีการดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม รวมถึงการติดตั้ง แลการใช้งานไม่ถูกวิธีตามที่คู่มือสินค้าระบุ มีรอยแตกหัก, ไหม้ของแผงวงจร หรือที่ตัว Chip ประมวลผลมีรอยขีดข่วน อันเป็นสาเหตุทำให้แผงวงจรขาด ถูกน้ำ, ของเหลว หรือสารเคมี, ส่วนประกอบไม่ครบขาหรือเข็มแตกหัก Connector, SCSI แตกหรือหลุด, PCB ที่มีรอยไหม้ ลายวงจรหลุดร่อน มีรอยบาดลึกจนทำให้ลายวงจรขาด หรือพิสูจน์ได้ว่าถูกทำการซ่อมแซมหรือแก้ไข ดัดแปลงจากที่อื่นมาก่อน

 4. ความเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ถูกน้ำหรือ ของเหลว, ตกน้ำ หรือกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้กิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ เช่น มดเข้าไปทำรัง, ร่องรอยฉี่หนู, รังปลวก เป็นต้น

 5. สินค้าทุกประเภทที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน แต่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน (ตามข้อที่ 1-4) หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะนำส่งซ่อมทางบริษัทฯ จะรับซ่อมโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • คิดค่าบริการซ่อมสินค้าตามอัตราที่ทางบริษัทฯ กำหนด

  • รับประกันการซ่อม 3 เดือน (อาการเสียเดิม)

 6. สินค้าที่จะต้องส่งซ่อมกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ทางบริษัทฯ จะแจ้งราคาค่าซ่อมให้ลูกค้าทราบก่อน เมื่อได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า บริษัทฯ จึงจะดำเนินการส่งซ่อมสินค้าดังกล่าวไปยังโรงงานผู้ผลิตในขั้นตอนต่อไป

 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง สำหรับราคาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโรงงานผู้ผลิต

ขั้นตอนการส่งเปลี่ยน หรือเคลมสินค้า

 1. กรอกแบบฟอร์มเอกสารแจ้งเคลมสินค้าให้ครบถ้วน โดยาวน์หลดได้จากหน้าเว็บไซด์ www.pixelscctv.com

 2. เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง ลูกค้าต้องทำการบรรจุสินค้าลงกล่องให้เรียบร้อย กรณีที่สินค้าเสียหายจากการขนส่ง ที่มาจากทางลูกค้าเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

 3. แนบเอกสารแจ้งเคลม พร้อมสันค้าที่ทำการบรรจุเรียบร้อยแล้ว ไปที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาใกล้บ้านท่าน เพื่อให้พนักงานทำการกรอกข้อมูลลงระบบ พร้อมรับสินค้าเพื่อส่งต่อมายังบริษัทฯ ต่อไป

 4. ลูกค้าจะได้รับเอกสารทั้งหมด 2 ฉบับ ดังนี้ หลักฐานการส่งคืนลูกค้า และหลักฐานการรับพัสดุ ซึ่งพนักงานจะออกเอกสารจากระบบ เพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนออกจากร้าน

 5. แจ้งหมายเลขพัสดุจัดส่งสินค้าเคลมที่แจ้งในเอกสารมาให้ทางบริษัท ฯ รับทราบได้ที่เบอร์ 02 694 2466

bottom of page